STOP skládce: Kdy bude veřejné projednání v Čáslavi? Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí?

Boj proti hrozícímu rozšíření skládky u Čáslavi až o 12 hektarů vstupuje do další fáze. Na řadě je veřejné projednání Ministerstva životního prostředí. To se uskuteční ve středu 3. 4. 2024 od 16:00 ve společenském sálu čáslavského Grandu.

Zveme čáslavské sousedy – jednotlivce i rodiny.“ Velmi důležitého veřejného projednání se zúčastní: předkladatel záměru – společnost AVE CZ a úředníci z Ministerstva životního prostředí. 

Do 29. 2. 2024 bylo nutné poslat „podruhé“ připomínky k záměru společnosti AVE CZ.  Jde o takzvaný proces EIA = posuzování vlivů na životní prostředí. Uskupení Čáslav sobě v tom není samo, podporujeme i aktivity Zelené Čáslavi.

„Určitě nesouhlasíme s dalším extrémním rozšířením skládky a hlavně hrozícím záměrem týkající se uskladnění tisíců tun nebezpečného odpadu, i proto jsme zaslali již podruhé na Ministerstvo životního prostředí zhruba 7 stránek připomínek,“ informuje Tomáš Ouředník (Čáslav sobě), Iniciativa STOP NEBEZPEČNÉMU ODPADU a ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY O 12 HEKTARŮ.

Celý text k II. EIA, zaslaný ministerstvu životního prostředí proti extrémnímu rozšířením skládky, je dole: jde především o zdravotní riziko občanů, varovný systém, požáry skládky, obchvat města, hlukovou zátěž, zápach…

Tématu skládky se dlouhodobě věnujeme. Ouředník je také autorem fotografií, které usvědčily v roce 2018 společnost AVE CZ z toho, že ostravské kaly skončily „potichu“ právě na skládce u Čáslavi.

Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

II. EIA STOP skládce: Co jsme poslali na ministerstvo životního prostředí? Kdy se chystá veřejné projednání v Čáslavi?

I. EIA Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ČT: Co je šeptem, to je čertem

————————————————————————————————————————————–

Ing. Lucie Zákoutská

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Vršovická 65
100 10 Praha 10
datová schránka: 9gsaax4

Věc: Námitky proti posudku k zjišťovacímu řízení záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., jejíž zpracování zajistil oznamovatel (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)

Č. j.: MZP/2024/211/127, Sp. zn.: ZN/MZP/2022/500/324

Záměr OV1264 – „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“

29. 2. 2024, Čáslav


Vážená paní inženýrko,

posíláme námitky, připomínky a odmítavé stanovisko proti posudku zjišťovacího řízení EIA záměru na rozšíření skládky u Čáslavi.

Důrazně odmítáme a nesouhlasíme s dalším extrémním rozšířením skládky AVE CZ o více než 12 hektarů. Občané Čáslavi, čáslavští sousedé i obyvatelé okolních obcí již v tuto chvíli mají dost současné mohutnosti a výšky skládkové hory.

Nechceme být již dále „odpadkovým košem“ komunálního i nebezpečného odpadu pro celou republiku. V tuto chvíli Čáslavi hrozí, že v budoucnosti především po roce 2030 bude místem, kde skončí i další tisíce tun nebezpečných odpadů, včetně tisíce tun toxických popílků ze spaloven.

Podle dřívějších informací AVE CZ komunální odpad na skládku vozí více než 100 obcí a měst z okolí. Odpad zde také ukládá i přes 200 firem a živnostníků, včetně nebezpečného odpadu. Nesmíme zapomenout také na medializovanou kauzu ostravských kalů.

Odmítáme, aby se skládka u Čáslavi – s tisíci tunami tuhého komunálního odpadu, ale i značnými objemy nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů z mnoha lokalit republiky průmyslových odpadů a odpadů starých ekologických zátěží obrovského objemu, včetně odpadů typu chlorovaných uhlovodíků, kyanidů, těžkých kovů – ještě v budoucnu vůbec zvětšovala.

V zájmu Čáslavi již další zatěžování lokality a především z toho vyplývající velká zdravotní rizika pro občany již opravdu nejsou přípustná a akceptovatelná.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA OBČANŮ! RAKOVINA!?
„Studie s názvem EUROHAZCON zjistila 33% nárůst nechromozomálních vrozených vad u obyvatel žijících v okruhu 3 km od 21 studovaných skládek nebezpečného odpadu. Tento závěr potvrdila studie provedená Elliottem, Briggsem a kol.,“ informuje spolek Zelená Čáslav

žádáme o doplnění studie v souvislosti blízkostí skládek a karcinogenního (rakovinotvorného) ohrožení obyvatelstva v okolí 3 kilometrů od skládky, ve studii je potvrzen zvýšený výskyt řady druhů rakoviny u obyvatel žijících nedaleko skládek se častěji objevují syndromy jako bolest hlavy, únava, podráždění očí, nevolnost a kožní efekty děti žen, které byly nejvíce vystavené toxickým emisím ze skládky komunálního odpadu, měly o 20 % větší pravděpodobnost nízké porodní hmotnosti

je nutné brát na zřetel, že v těsné blízkosti skládky u Čáslavi se nachází lesopark a sportovní areál Vodranty (sauna s venkovním ochlazením, atletický ovál, fotbalová hřiště, tenisová hřiště), kde sportují děti i dospělí

v 3 kilometrové vzdálenosti od skládky se také nachází velká část Čáslavi

POŽÁRY SKLÁDEK, VAROVNÝ SYSTÉM PRO OBČANY
v souvislosti s častými požáry skládky žádáme o zapracovaní této statistiky do žádosti EIA, soupis všech požárů za všechny sledovaná období

varovný systém pro občany byl slibován například již v roce 2018, dosud žádný, který by varoval před požáry na skládce neexistuje

žádáme o vytvoření, ale hlavně používání varovného systému pro občany, protože dosavadní zkušenost je alarmující, když někteří obyvatelé dostávají informace s velkým zpožděním, nebo vůbec, když skládka začne hořet

žádáme o využívání městského varovného systému – uliční hlásiče, když skládka zahoří, a včasné a pravdivé informování od vedení města

požadujeme výsledky měření získané během samotných požárů skládky, i závěry zdravotních komplikací zasahujících hasičů, protože se dovídáme o neoficiálních zdravotních problémech zasahujících osob, a to z důvodu unikajících nebezpečných látek do ovzduší

požadujeme v těchto mimořádných situacích informování veřejnosti a větší spolupráci Odboru Sekretariát a krizové řízení Městského úřadu Čáslav, provozovatele skládky a hasičských jednotek

požadujeme i pravidelná cvičení v souvislosti s potenciálním požárem skládky

ZÁPACH?!, O KTERÉM SE (NE)VÍ, ALE EXISTUJE!
„Ačkoli v poslední době nebyly zaznamenány stížnosti na obtěžování obyvatel nejbližší obytné zóny zápachem, je provozovatel připraven vždy zodpovědně posoudit každý takový podnět a přijmout opatření založená na identifikaci možných příčin zhoršení pachové situace a jejich eliminaci,“ píše se v dokumentaci.

tyto informace, které prezentuje AVE CZ s ohledem na zápach jsou mimo realitu, každý, kdo žije v Čáslavi zápach v určitých lokalitách ze skládky vnímá velmi často, prakticky každý den: „zdůraznil bych hlavně zápach ze skládky“, napsal nám například jeden z občanů.

žádáme, aby provozovatel skládky AVE CZ zřídil nápravu a pravidelně komunikoval s občany a ve spolupráci s Městských úřadem informoval, kam občané mohou sdělit své stížnosti nejen na zápach

občané většinou zjistí, že AVE CZ je ve městě, když její představitelé něco požadují, občané jsou na vedlejší koleji, neví, kam mají podat stížnost na pravidelný zápach ze skládky, AVE CZ selhává v rámci komunikace s představiteli města, odborem životního prostředí a především občany

HLUKOVÁ STUDIE: ZÁTĚŽ Z DOPRAVY NA SKLÁDKU
měření hluku z automobilové dopravy v ulici na Bělišti je dle našeho názoru nevypovídající, protože bylo provedeno pouze v jednom dni v roce 2020

požadujeme více míst na měření hlukové zátěže obyvatel v souvislosti s dopravou na skládku a požadujeme i více měřících dnů (aktuálně jedno měření za 24 hodin a jedno měřící místo)

žádáme také o umístění trvalých měřících zařízení týkající se kvality ovzduší na několika místech v Čáslavi z důvodu poletujících částic ze skládky

ZÁPADNÍ OBCHVAT – PŘELOŽKA – NEVEŘEJNÁ KOMUNIKACE
nesouhlasíme s výstavbou komunikace jen „jako dárek“ za nesmyslné extrémní rozšíření skládky

pokud lze vůbec uvažovat o této kompenzaci požadujeme, aby byl obchvat jasně vymezen a byla jasně stanovena etapizace výstavby obchvatu (termíny výstavby)

i proto, že současné vedení města souhlasí s rozšířením skládky i obchvatem, žádáme o aktualizaci nejnovějších údajů a zakreslení plánovaného obchvatu do dokumentace v souvislosti s nejnovější změnou územního plánu města Čáslavi

požadujeme, aby součástí EIA byla profesionálně vytvořena vizualizace obchvatu a dopravní situace s tím související – přemostění železniční tratě Praha – Čáslav – Brno

žádáme o doplnění informací a termínů související s výstavbou obchvatu, respektive „Estakády na Lochách – zrušení přejezdu na Kalabousku“, kterou by měla zřejmě Správa železnic realizovat v letech 2027 – 2029

žádáme o doplnění stanoviska Správy železnic k plánovanému přemostění železniční tratě v souvislosti s rozšířením skládky, vybudováním obchvatu s upřesněním termínu dokončení

žádáme, aby skládka nebyla rozšířena v podobě V. etapy jenom kvůli tomu, že bude postavena neveřejná komunikace, protože její využívání k cestě na skládku není právně ošetřeno a hrozí, že stovky aut budou jezdit na skládku přes město a budou způsobovat dopravní zátěž pro obyvatele a zvyšovat tak zdravotní riziko

HLUK – SKLÁDKA/LETIŠTĚ
u Čáslavi se nachází vojenské letiště NATO, které je strategické pro vzdušné síly Armády ČR, chystá se výrazná modernizace celého areálu

do budoucna bude hluková zátěž pro obyvatele s ohledem na nové stíhačky F-35, kterých bude 24, výrazně vzrůstat

vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel v souvislosti se záměrem na rozšíření skládky a hlukové zátěže s ohledem na F-35 jsou dohromady neakceptovatelné

s ohledem na tyto skutečnosti je další rozšiřování skládky nepřijatelné

žádáme o doplnění dalšího vlivu na životní prostředí v rámci kumulace záměru na rozšíření skládky i výrazného zvětšení letiště a hlukové zátěže obyvatelstva

žádáme o doplnění dokumentace o jasnou souvislost těchto dvou zdravotních zátěži pro obyvatelstvo, i to by mělo být klíčové pro posuzování vlivu na život obyvatel

žádáme o doplnění informace, že u Čáslavi nedaleko současné skládky je strategické vojenské letiště NATO s hlukovou zátěží

žádáme o vyjádření dotčených orgánů a zapracování souvislosti s dopravní, hlukovou a ekologickou zátěží obyvatel, dopravní infrastruktury, zdrojů hluku

žádáme o zohlednění měření v závislosti na hlučnost letiště

VÝŠKA SKLÁDKY VADÍ ARMÁDĚ!?
podle neveřejného stanoviska odboru dohledu nad vojenským letectvím ministerstva obrana a 21. základny taktického letectva Čáslav výška skládky vadila

současná skládka narušuje ochranné pásmo vodorovné roviny provozní plochy letiště o 7 metrů, jakékoliv navýšení skládky je v rozporu s územním rozhodnutím o ochranném pásmu na vzletové a přistávací prostory letiště Čáslav vydané stavebním úřadem Čáslav dne 17. 5. 2002 pod číslem jednacím 1271/2001

výše zmíněné narušení ochranných pasem bylo Armádou ČR zjištěno v rámci geodetického zaměření letiště v říjnu 2018, celá problematika výšky skládky bude postoupena odboru ochrany územních zájmů Armády ČR ministerstva obrany

požadujeme doplnit nejnovější stanovisko ministerstva obrany k výšce skládky

požadujeme po provozovateli skládky odůvodnění, zda byla skládka opravdu vyšší o 7 metrů a jak, pokud tomu tak bylo, došlo k vyřešení problému a zda informaci získal jakýkoliv dozorový orgán například Česká inspekce životní prostředí

VÝŠKA SKLÁDKY VADILA – VÝŠKA SE ZVYŠUJE
dříve šlo o 262 metrů m. n m.

„max. výška skládkového tělesa nepřevýší úroveň 300 m. n m,“ píše se v EIA.

žádáme o doplnění důvodu změny výšky tělesa skládky z 262 na 300 metrů

požadujeme profesionální geodetické přeměření aktuální výšky skládky a následné zveřejnění rozměrů v nové EIA

VIZUALIZACE TĚLESA SKLÁDKY
současná vizualizace skládky v dokumentaci EIA (fotografie, video) je velmi zavádějící a neodpovídá současné realitě, již v současné době je těleso skládky opticky daleko mohutnější než na začátku vizualizace, ve skutečnosti je vyšší než působí na fotografiích a vizualizaci

požadujeme vytvoření nové vizualizace i z důvodu mohutnosti skládky v rovinatém území Čáslavska


plánované rozšíření a s ním související vizualizace je zavádějící i proto, že je vytvořena zřejmě i záměrně z velkého nadhledu – „z pozice ptáka“


požadujeme vytvoření zcela nové vizualizace z pohledu, z úrovně očí – pozorovatel stojí na příjezdové komunikaci před areálem skládky, nebo při jízdě autem kolem tělesa skládky, ze všech světových stran, i z větší vzdálenosti

nesouhlasíme také s dalším ničením vzhledu města – historické panorama

nevzhledná skládka již teď zakrývá z některých úhlů dominantu Čáslavi, kostelní věž s výškou 88,5 metru, ta je přitom třetí nejvyšší kostelní věží v Česku

KDY SKONČÍ SKLÁDKA, KAPACITA SE BLÍŽÍ KE KONCI
„Při posledním zaměření skládky na počátku roku 2023 zbývalo necelých 7 % objemu kapacity pro ukládání odpadů. Při dosavadních průměrných ročních návozech odpadu lze tedy očekávat naplnění kapacity skládky v průběhu roku 2024. Proto hrozí, že bez prodloužení životnosti skládky při navýšení její celkové kapacity nebudou ve velmi blízkém časovém horizontu zajištěny dostatečné kapacity pro odstraňování odpadu v regionu,“ píše se EIA.

„Pokud bude průměrný návoz odpadu bude podle AVE CZ slovy starosty Čáslavi Jaromíra Strnada kapacita skládky naplněna v září nebo říjnu 2024,“ reagoval na městském zastupitelstvu na náš dotaz 5. 2. 2024.

PROPADNUTÍ MALÉ EIA – KAPACITA SKLÁDKY – VYTVÁŘENÍ TLAKU NA ROZHODOVÁNÍ
žádáme ministerstvo životního prostředí, aby přihlédlo k žádosti na rozšíření skládky i s ohledem na skutečnost, že společnost AVE CZ nechala propadnout takzvanou malou EIA, kterou mohla využít

vybudovaná vana na skládce by umožnila uložit ještě 600 tisíc m3 odpadu (zhruba 900 tisíc tun), ale AVE CZ raději vytváří veřejný tlak, že kapacita skládky je na konci životnosti a je na všechno málo času, že již nebude kam dávat odpad, i když ve skutečnosti existovala možnost získat malé povolení a využít již vybudovanou vanu

ZÁVĚREM
Předložený posudek EIA nedostatečně popisuje i vyhodnocuje výše uvedené souvislosti a dostupné studie týkající se nádorových zdravotních rizik. A nebere ohledy na čáslavskou historii – panorama a především na zdraví samotných Čáslaváků.

Záměr upřednostňuje byznys plány společnosti AVE CZ nad zmiňovanými skutečnostmi.

V této souvislosti je nutné také zmínit, že město Čáslav, respektive občané města Čáslav přišli nejméně o téměř miliardu korun. Čáslav by měla vymáhat po společnosti AVE CZ za nevybírání poplatků za uložení odpadu podle Národní centrály proti organizovanému zločinu cca 1 mld. Kč. AVE CZ snížilo pravděpodobně i příjem stovek milionů pro Státní fond životního prostředí o další miliardy korun.

Žádáme vyhodnocení záměru jako dále neakceptovatelného.

A požadujeme stanovení termínu rekultivace skládky a zjištění skutečnosti jakým způsobem AVE CZ přispívá do takzvaného rezervního fondu = na budoucí rekultivaci skládky u Čáslavi.

Společnost AVE CZ ztratila u značné části Čáslaváků důvěru.

Čáslaváci opravdu již nepotřebují skládku nebezpečného odpadu, kterou chce AVE rozšířit provozovat ji i po roce 2030, kdy skončí skládkování komunálního odpadu

Navrhujeme změnu provozního řádu skládky, který by změnil dosavadní poměr skládkovaného odpadu. A došlo tak okamžitě k ukončení skládkování nebezpečných odpadů.


Žádáme ukončení skládkování v co nejkratším termínu. Pokud by se mělo skládkovat v umístěné vaně, požadujeme skládkovat u Čáslavi jen komunální odpad především pro Čáslav a obce Mikroregionu Čáslavsko.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Ouředník
a čáslavští sousedé

caslavsobe.cz

tomas@caslavsobe.cz

730 666 555
—————————————————————————-

Související:
Iniciativa: Stop nebezpečnému odpadu a rozšíření skládky o 12 hektarů

Extrémní zvětšení skládky. Vedení Čáslavi souhlasí. Odpůrci varují. Ministerstvo přijímá připomínky

Starosta Čáslavi Strnad (ne)informuje zastupitele o skládce a kalech!

ČT: Co je šeptem, to je čertem

Jak zastavit další kontroverzní rozšiřování skládky u Čáslavi? Tři dny o ekologii na evangelické faře

S dvojnásobně velkou skládkou (ne)bude v Čáslavi líp. (Ne)děkujeme 15 zastupitelům: ČSSD, Nezávislí a ANO 2011!

„Oslava“ rozhodnutí zastupitelstva o rozšíření skládky. Vznik 2. hory v Čáslavi. Ve čtvrtek u kašny

Občané i jejich děti na posledním místě. Kdo je zástupcem voličů? Kdo hájí jiné zájmy? Co dělá Čáslav sobě?

 Čáslav sobě: Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo

ŽIVĚ: Veřejné setkání vedení města a společnosti AVE s občany o rozšíření skládky 19. 1. od 17:00

ŽIVĚ: Veřejné setkání s občany na téma rozšíření skládky 16. 1. od 18:00

Petice: Proti navýšení dopravy v souvislosti s rozšířením skládky

Starosta Málek uzavřel právní smlouvu s vlastním zetěm. Radnice odmítá střet zájmů. Zjištění se vysmívá
Kolik stojí město externí právní služby na skládkovou kauzu?

Tisíce tun ostravských rakovinotvorných kalů na skládce v Čáslavi! AVE je umístí na ploše 2 500 metrů čtverečních

Jak se odprodává skládka u Čáslavi společnosti AVE za 1 000 Kč! Ostravské kaly na skládce

Bochníčková bojuje za 1 100 petentů proti ostravským kalům. Plný sál naštvaných lidí nedostává od starosty Strnada i AVE řadu odpovědí

Český rozhlas: Skládka v Čáslavi vyvolává velké emoce

Starosta s AVE versus Bochníčková s 1 100 obyvateli. Co zastupitelé?

Starosta i AVE přiznali barvu: 13 262 tun odpadu z lagun v Čáslavi!

FOTO: Jak se tajně vozí tisíce tun rakovinotvorných kalů do Čáslavi

Iniciátorka petice s 1 100 podpisy i aktivista chtějí živý přenos

Kde (s)končí 43 000 tun ostravských lagun, pane starosto, senátore, exministře, AVE?

Pane starosto, odstupte! Ostravské kaly jsou v Čáslavi

Čáslav sobě NESOUHLASÍ S DALŠÍM ROZŠIŘOVÁNÍM SKLÁDKY
Vždycky Čáslav zelená, chytrá i čistá:
skládka – komunální odpad – komunální volby 2022

– vždycky nejlepší je odpad, který nevznikne, našim cílem je odpad dlouhodobě minimalizovat

– pokud město může získávat poplatky za ukládání odpadu, je nutné hledat, co nejlepší finanční plnění pro rozpočet města

– Čáslav je účastníkem řízení všech povolení – jak stavebních, tak vodohospodářských, i provozního řádu skládky, kde jsou stanoveny poměry skládkování a rozsah typů odpadů = město může tlačit na změnu poměru skládkování tak, aby skládka sloužila původnímu účelu podle stavebních a vodohospodářských povolení

– město by mělo mít snahu omezit navážení cizích odpadů a nebezpečných odpadů z celé republiky, zejména starých ekologických zátěží – ostravské kaly jsou jen špičkou ledovce

– v roce 2030 by mělo skončit skládkování, již v tuto chvíli je nutné reálně přemýšlet, kam a jakým způsobem bude město Čáslav v budoucnu odvážet komunální i jiný odpad, kraje i další města společně zvažují hromadné řešení, jak nejefektivněji nakládat s odpady

Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4. 2023 o rozšíření skládky
Skládku vlastní a provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

• ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

• od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

• od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

• k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Usnesení Městského zastupitelstva z 3. 4., které navrhla Rada města Čáslavi: USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi