Městská nemocnice zaplatí nově půl milionu za poradenství. Proč?

28. 1. 2022 uzavřela ředitelka Městské nemocnice Čáslav novou smlouvu o poskytování konzultačních služeb se společností Manuvia. Městské zdravotnické zařízení by za poradenství mělo zaplatit téměř půl milionů korun, včetně DPH je to přesně 479 160 Kč. ZDE celá smlouva: Městská nemocnice Čáslav – Manuvia – leden 2022/2023

K 31. 12. 2021 přitom skončila spolupráce Městské nemocnice Čáslav se společností na řešení krizí New Dimension. „Městská nemocnice je dnes ve stabilizovaném stavu a opět zajišťuje péči ve všech lékařských oborech, na které byli občané zvyklí,“ napsala ke konci roku Radka Šušková z New Dimension. Od září 2021 byla nemocnice bez 3 ambulancí – kardiologická, cévní (angiologická) a revmatologická, 36 lůžek interny i pacientů záchranky.

Samotní občané Čáslavi i celého regionu ale mají jiný názor, pokud totiž potřebují zdravotní péči, tak jsou dost často odkazováni na jiné nemocnice. Jaká je skutečná situace v Městské nemocnici Čáslav? Jak si veřejnost již zvykla, názory vládnoucích stran ve městě se mnohdy liší od každodenních problémů pacientů s hledáním dostupné a potřebné péče. Ve vedení města je trojkoalice Čáslav pro všechny, ODS a KDU-ČSL/Šance pro rodinu.

Jediné co je prakticky stoprocentní, že podle dostupných informací stálo předchozí poradenství za New Dimension více než milion korun včetně DPH, přesně 1 089 000 Kč. ZDE celá smlouva: Městská nemocnice Čáslav – New Dimension 2021.

Jak vyplývá z lednového dokumentu, tak nová smlouva s Manuvia se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 (dvanáct) měsíců ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva by tak mohla platit až do ledna roku 2023. Za Městskou nemocnici Čáslav smlouvu podepsala ředitelka Dita Mlynářová a za společnost Manuvia Ondřej Wysoglad. Manuvia bývá prezentována jako personální agentura.

Konkrétní cenové plnění je v příloze smlouvy na straně 8. 

ZDE celá smlouva: Městská nemocnice Čáslav – Manuvia – leden 2022/2023

Vybrané pasáže smlouvy…

I.
Předmět smlouvy
1. Objednatel má zájem o poskytnutí plnění spočívajícího v poskytování konzultačních služeb v oblasti facility managementu. Poskytovatel prohlašuje, že je kompetentní k poskytování služeb dle této smlouvy a při jejich poskytování vystupuje jako odborník ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, zejména tedy že disponuje dostatečnými vědomostmi, znalostmi a kapacitami pro poskytování služeb dle této smlouvy. Poskytovatel a objednatel jsou plátci DPH.

2. Předmětem této smlouvy je poskytování konzultačních služeb v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce poskytovatele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a případnými dílčími zadáními objednatele (souhrnně dále jen jako ,,služby“).

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby řádně a včas, s odbornou péčí a v prvotřídní kvalitě. Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby zaplatit poskytovateli cenu podle této smlouvy.

III.
Cena služeb a platební podmínky
1. Cena za poskytování služeb dle a. I této smlouvy je stanovena v paušální měsíční výši uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena za poskytování služeb je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré výdaje a náklady poskytovatele spojené s poskytováním služeb, zejména mzdové a ostatní náklady pracovníků poskytovatele, cestovné, náklady na energie, internetové připojení apod.

3. Cena za poskytování služeb bude hrazena objednatelem na základě měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených poskytovatelem. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený přehled poskytnutých služeb včetně jejich stručného popisu za daný kalendářní měsíc.

4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady budou zasílány výhradně elektronicky, a to na e-mailovou adresu objednatele faktura@nemcaslav.cz.

5. Splatnost daňového dokladu Činí 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

6. Daňový doklad musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad poskytovateli, pokud neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje nesprávné údaje nebo k němu není připojena příloha podle odst. 3 tohoto článku. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu.

Jak šel čas…

prosinec 2021 K 31. 12. 2021 skončila spolupráce Městské nemocnice Čáslav s New Dimension. „Skončil rok 2021 a s ním i činnost interim krizového týmu v Městské nemocnici Čáslav. Ráda bych proto čtenáře seznámila s výsledky práce, kterou jsme zahájili v srpnu 2021. Městská nemocnice je dnes ve stabilizovaném stavu a opět zajišťuje péči ve všech lékařských oborech, na které byli občané zvyklí,“ tvrdila Radka Šušková, vedoucí interim krizového týmu New Dimension.

říjen 2021 V říjnu nastoupila do vedení nemocnice nově jmenovaná ředitelka MUDr. Mgr. Dita Mlynářová. Ve vedení města je od roku 2018 koalice Čáslav pro všechny, ODS a KDU-ČSL/Šance pro rodinu. V čele je starosta Vlastislav Málek, místostarosta Martin Horský (oba Čáslav pro všechny), radní pro zdravotnictví je Michaela Mandáková (Šance pro rodinu/KDU-ČSL).

Pacienti? Starosta Málek versus nemocniční odbory
9. 8. 2021
Mimořádné zastupitelstvo o nemocnici. V rámci jednání vystoupila i staniční sestra hematologicko-transfuzního oddělení čáslavské nemocnice Pavlína Kunášková. Ta jako členka nemocničních odborů Městské nemocnice Čáslav vznesla dotaz na vedení města. Jak to bude s pacienty od 1. září?

Pacienti? Starosta Málek versus nemocniční odbory

srpen/září 2021
Městská nemocnice Čáslav nepřijímá pacienty od rychlé záchranné služby. Po zastupitelstvu vedení města oznámilo, že v městské nemocnici končí dočasně i lůžková péče na interně. Od září bude i dočasně uzavřena kardiologická, cévní (angiologická) a revmatologická ambulance.

srpen 2021 Personální krizi v Městské nemocnici Čáslav bude vedení městské trojkoalice řešit dvěma externími společnostmi. Jde o personální agenturu Manuvia.cz a firmu na krizové řízení z Frýdku-Místku Newdimension.cz. Spolupráce by měla trvat pět měsíců. Kolik budou stát služby od firmy Newdimension.cz, zeptal se jeden z občanů? Zástupkyně společnosti Newdimension.cz řekla, že by mělo jít o částku do 900 tisíc korun. Jak bylo později upřesněno, částka je uvedena bez DPH. Cena za personální agenturu není v tuto chvíli veřejná, alespoň na zastupitelstvu částka nezazněla. 

Mimořádné zastupitelstvo se uskutečnilo 9. 8. 2021 od 17:00 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi, Masarykova 194/36.

Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici

Podporujeme

Máme rádi Čáslav 365 dnů
na jediném webu akce | výjimečnosti | osobnosti | nejoblíbenější místa
kam za kulturou a historií | kam za sportem a relaxací | ubytování | jídlo a pití 
více ZDE

Na jediném webu akce na 365 dnů